โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

     Untitled 2 copy

กลยุทธ์

             กลยุทธ์ที่ 1สร้างความเสมอภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

           กลยุทธ์ที่ 2พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           กลยุทธ์ที่ 3พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

           กลยุทธ์ที่ 4พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

           กลยุทธ์ที่ 5เพิ่มประสิทธิภาพภายในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น

           กลยุทธ์ที่ บริหารการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู