โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิสนุ วงษ์หาจักร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้างานพัสดุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกุลธิดา พัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิตยา สหายฟ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนปภา ยางศรี
ครู คศ.3
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธิยาพร พัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวพงษ์พิศ พลศรี
ครู คศ.2
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรัล วันทอง
ครู คศ.2
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอรทัย แก้วโสภา
ครู คศ.1
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอนัญญา คงมงคล
ครู คศ.1
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพรรณปพร จันทะรังค์
ครู คศ.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐพงษ์ มูลลา
ครู คศ.1
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางพัชรี ราชพัฒน์
ครู คศ.1
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพนิช สิริธนพงศ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายหิรัญวุฒิ วังคีรี
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นายจิรายุส จเรรัชต์
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

นางสาววิจิตรา สมเพชร
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางชลนา มณีชม
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมงคล กิ่งของ
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนันทนา สาแก้ว
พนักงานราชการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายกิตติพงษ์ สืบกินนร
ครูอัตราจ้าง
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอนุพนธ์ ลุนาวัน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป