โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

Easy minimal Template

 

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ   จึงได้มีการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยมีโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งสิ้น 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่

 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ความเป็นมา
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 บนที่ดิน 73 ไร่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพื้นที่สาธารณะจากชุมชนบ้านตำแยและชุมชนเหล่าโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู บริจาคที่ดินให้กรมสามัญศึกษาใช้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติหลังจาการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ ทรงส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ที่พระองค์เสด็จให้ได้รับการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศที่ตั้งขึ้นตามเขตการศึกษาเดิม 12 เขต เขตละ 1 โรงเรียน ที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการพิเศษของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสืบไป เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่  และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนไว้ใน พระราชูปถัมภ์ จึงเพิ่มเติมชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จนถึงปัจจุบัน

การก่อตั้ง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539

ที่ตั้งโรงเรียน

เลขที่ 111 หมู่ 3  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 

เขตพื้นที่บริการ
เขตจังหวัด อุดรธานี  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร หนองคาย  และบึงกาฬ  
   
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู