โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

Easy minimal Template 3

 

 พันธกิจ

         1. พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนา
       2. พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม สัมมนา นิเทศ ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
       3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
       4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่าย
       5. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน