โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

Easy minimal Template 2

 

    วิสัยทัศน์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งโรงเรียน