โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

thzh-CNen

Untitled 2

เป้าประสงค์

      1นักเรียนมีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      2บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถด้านศักยภาพ

      3โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

      4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

      5. ครูให้มีทักษะความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถใช้สื่อไอซีทีทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ สามารถบริหารจัดการความรู้ไว้ในรูปเว็บเพจรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา